Lokala föreskrifter och regler på Motala GK

1. GENERELLA LOKALA REGLER


1. Följande markeringar gäller på banan:

• Banmarkering Regelhänvisning

• Vit, out-of-bounds 18

• Gul, pliktområde 17

• Röd, pliktområde 17

• Blå, mark under arbete (MUA) 16

• Blå-vit, mark under arbete spel förbjudet RfG Bil I (Del B-1a)

• Orange, oflyttbart hindrande föremål 16

2. LOKALA REGLER

2.1 Mark under arbete (MUA) Regel 16

a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är MUA.

b. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten är mark under arbete.

Regel 16 är tillämplig

2.2 Myrstackar Regel 16.2
Myrstackar är mark under arbete. Regel 16.2b är tillämplig

2.3 Jordfasta stenar och berg i dagen Regel 16
Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

Regel 16 är tillämplig

2.4 Oflyttbart hindrande föremål Regel 16.1
Gul-svarta 150-metersmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål.

Regel 16.1 är tillämplig

3. LOKALA REGLER ÖVRIGT

Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t ex) höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 4.3 och även om någon sådan tilläggsfunktion inte använts, är plikten diskvalifikation.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee

4. GENERELLA TÄVLINGSREGLER

4.1 Caddieförbud i juniortävlingar
En juniorspelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden. Plikt:

• Matchspel – Efter avslutande av det hål under vilket överträdelse av regeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två.

• Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av regeln skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag.

• Match eller slagspel - Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål läggs plikten på nästa hål. Poängbogey se Regel 5.5b.

En spelare som har caddie i strid med denna regel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att regeln följs under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

4.2 För sen ankomst
Om spelaren anländer till den plats där spelaren skall starta eller återuppta spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter sin starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt regel 5.3, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel i stället för diskvalifikation.

4.3 Långsamt spel i slagspelstävlingar
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en grupp bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och när det gäller andra eller efterföljande grupper ligger mer än startintervallet efter framförvarande grupp. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren ha brutit mot tävlingsregeln. Plikt:

• Om en spelare överskrider tidsgränsen - Varning.

• Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen - Ett slag.

• Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen - Två slag.

• Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen - Diskvalifikation.

4.4 Inlämning av scorekort
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 3.3b när spelaren har lämnat området markerat ”scoring area”.

5. TÄVLINGSREGLER

5.1 Avbrott i spel
Tävlingsledningen avbryter spelet genom signaler med siren/biltuta. Spelarna avbryter då spelet enligt Regel 5.7b. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen beslutat att det ska återupptas.

Följande signaler används:

• En lång signal: Avbryt spelet omedelbart.

• Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet. Spelarna ska gå till/samlas vid klubbhuset

• Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.

Plikt: Diskvalifikation 

5.2 Tee i handicaptävling
Samtliga herrar skall spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75, kan välja att spela från röd tee. Damer ffrån det år de fyller 70 får spela från orange tee Plikt:

• Matchspel: motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee.

• Slagspel: två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 6.1b, diskvalifikation.

5.3 Övningsspel
Övningsspel på tävlingsdagarna, före eller mellan ronderna är tillåtet på den del av banan som inte är aktuell tävlingsbana. I övrigt gäller Regel 5.

5.4 Transportmedel                                                                                                                                                                                                                                                                        Transportmedel är tillåtet att använda för alla ålderskategorier om beslut finns från spelarens hemmaklubb. I
övrigt gäller Spel- och Tävlingshandbokens rekommenderade tävlingsregel 1.10.3. Spelare som har tillstånd
att använda transportmedel måste ange detta vid anmälan. Tillstånd ska visas upp för tävlingsledningen före
start.
Observera, tillstånd för att använda transportmedel är personligt. Partner eller medspelare som inte har
tillstånd att använda transportmedel får inte åka i ett transportmedel under pågående rond.
Undantag: För att snabba på spelet för att slå ny boll från föregående plats, får transportmedlet nyttjas

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee, samt i tävlingsinbjudan.

6. TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

6.1 Prisutdelning
Prisutdelning sker vid tävlingsexpeditionen omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av en tävlingsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tävlingsföreskrifter för enskild tävling finns på tävlingsanmälan och på hemsidan.

7. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

7.1 Vårdad klädsel, inte badshorts eller strandlinne, krävs på banan och i klubbhuset. 

7.2 Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i klubbhuset.

7.3 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

7.4 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

7.5 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto ska uppvisas.

7.6 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och får erlägga avgift motsvarande dubbel gällande greenfee.

7.7 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

7.8 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål P9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.

7.9 Banpersonalen har alltid företräde.

7.10 Barnvagn är tillåten på egen risk.

7.11 Förbjudet att kasta fimpar och snuspåsar.

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee.