Lokala föreskrifter och regler år 2018 på Motala GK

1. GENERELLA LOKALA REGLER

1.1 Stenar i bunkrar Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

• Banmarkering Regelhänvisning

• Vit, out-of-bounds 27

• Gul, vattenhinder 26

• Röd, sidovattenhinder 26

• Blå, mark under arbete (MUA) 25

• Blå-vit, mark under arbete spel förbjudet RfG Bil I (Del B-1a)

• Orange, oflyttbart hindrande föremål 24-2

2. LOKALA REGLER

2.1 Mark under arbete (MUA) Regel 25

a. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, förorsakade av rinnande vatten, är MUA.

b. Dräneringar täckta av sand, singel, grovt grus eller småsten är mark under arbete.

Regel 25-1 är tillämplig

2.2 Myrstackar Regel 25-1
Myrstackar är mark under arbete. Regel 25-1b är tillämplig

2.3 Jordfasta stenar och berg i dagen Regel 25-1
Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet är mark under arbete.

Regel 25-1 är tillämplig

2.4 Oflyttbart hindrande föremål Regel 24-2
Gul-svarta 150-metersmarkeringar är oflyttbara hindrande föremål.

Regel 24-2 är tillämplig

3. LOKALA REGLER ÖVRIGT

1.1 Stenar i bunkrar Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål, Regel 24-1 är tillämplig.

1.2 Följande markeringar gäller på banan:

• Banmarkering Regelhänvisning

• Vit, out-of-bounds 27

• Gul, vattenhinder 26

• Röd, sidovattenhinder 26

• Blå, mark under arbete (MUA) 25

• Blå-vit, mark under arbete spel förbjudet RfG Bil I (Del B-1a)

• Orange, oflyttbart hindrande föremål 24-2

3. LOKALA REGLER ÖVRIGT

Spelaren får använda hjälpmedel som enbart mäter avstånd. Om spelaren under ronden använder en apparat för avståndsmätning som kan mäta andra förhållanden som kan påverka spelarens spel (t ex) höjdskillnader, temperatur eller vindhastighet) bryter spelaren mot Regel 14-3 och även om någon sådan tilläggsfunktion inte använts, är plikten diskvalifikation.

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee

4. GENERELLA TÄVLINGSREGLER

4.1 Caddieförbud i juniortävlingar
En juniorspelare får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden. Plikt:

• Matchspel – Efter avslutande av det hål under vilket överträdelse av regeln upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett. Maximalt avdrag per rond - Två.

• Slagspel – Två slag för varje hål där överträdelse av regeln skett. Maximal plikt per rond - Fyra slag.

• Match eller slagspel - Om överträdelsen sker mellan spelet av två hål läggs plikten på nästa hål. Poängbogey se Regel 32-1b.

En spelare som har caddie i strid med denna regel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, försäkra sig om att regeln följs under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.

4.2 För sen ankomst
Om spelaren anländer till den plats där spelaren skall starta eller återuppta spelet, beredd att slå ut inom fem minuter efter sin starttid och om det inte finns några omständigheter som skulle motivera upphävande av diskvalifikation enligt regel 33-7, är plikten för att inte starta i tid: Förlust av första hålet i matchspel eller två slags plikt på det första hålet i slagspel i stället för diskvalifikation.

4.3 Långsamt spel i slagspelstävlingar
Om inga förmildrande omständigheter föreligger kan en grupp bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och när det gäller andra eller efterföljande grupper ligger mer än startintervallet efter framförvarande grupp. Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren ha brutit mot tävlingsregeln. Plikt:

• Om en spelare överskrider tidsgränsen - Varning.

• Om en varnad spelare överskrider tidsgränsen - Ett slag.

• Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen - Två slag.

• Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen - Diskvalifikation.

4.4 Inlämning av scorekort
Scorekortet är inlämnat enligt Regel 6-6c när spelaren har lämnat området markerat ”scoring area”.

5. TÄVLINGSREGLER

5.1 Avbrott i spel
Tävlingsledningen avbryter spelet genom signaler med siren/biltuta. Spelarna avbryter då spelet enligt Regel 6-8b. Spelet återupptas efter det att tävlingsledningen beslutat att det ska återupptas.

Följande signaler används:

• En lång signal: Avbryt spelet omedelbart.

• Tre signaler upprepade gånger: Avbryt spelet. Spelarna ska gå till/samlas vid klubbhuset

• Två korta signaler upprepade gånger: Återuppta spelet.

Plikt: Diskvalifikation såvida inte omständigheterna motiverar upphävande av plikten enligt Regel 33-7.

5.2 Tee i handicaptävling
Samtliga herrar skall spela från gul tee och samtliga damer spela från röd tee. Undantag: Pojkar till och med det år de fyller 12, herrar från och med det år de fyller 75, kan välja att spela från röd tee. Plikt:

• Matchspel: motspelaren kan begära att spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, slår om slaget från rätt tee.

• Slagspel: två slag och om felet inte rättas till, enligt Regel 11-4b, diskvalifikation.

5.3 Övningsspel
Övningsspel på tävlingsdagarna, före eller mellan ronderna är tillåtet på den del av banan som inte är aktuell tävlingsbana. I övrigt gäller Regel 7.

Tillfälliga tävlingsregler finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee, samt i tävlingsinbjudan.

6. TÄVLINGSFÖRESKRIFTER

6.1 Prisutdelning
Prisutdelning sker vid tävlingsexpeditionen omedelbart efter att en klass är färdigspelad. Priser som inte avhämtas vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

Överträdelse av en tävlingsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tävlingsföreskrifter för enskild tävling finns på tävlingsanmälan och på hemsidan.

7. ORDNINGSFÖRESKRIFTER

7.1 Vårdad klädsel, inte badshorts eller strandlinne, krävs på banan och i klubbhuset. Mössa bärs inte inomhus.

7.2 Golfskor med metallspikar är inte tillåtna i klubbhuset.

7.3 På hål S1 ska man invänta klockringning eller förvissa sig om att man ej kan nå framförvarande parti, innan man slår

7.4 Kopplad hund får, på egen risk, medtas vid sällskapsspel.

7.5 Spelarna bör inte störa andra spelare med elektroniska apparater (t.ex. mobiltelefoner).

7.6 Spelare är skyldiga att följa anvisning från kontrollant. Golf-ID, medlemsbricka eller greenfeekvitto ska uppvisas.

7.7 Spelare som inte erlagt gällande greenfee kan avvisas från banan och får erlägga avgift motsvarande dubbel gällande greenfee.

7.8 Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern med skaftet i spelriktningen.

7.9 Det är tillåtet att ta en paus på högst 5 minuter vid kiosken efter hål S9. Om efterföljande grupp inte önskar ta paus har den rätt att gå igenom. Grupp som är mer än startintervallet efter gruppen framför har inte rätt till paus.

7.10 Banpersonalen har alltid företräde.

7.11 Barnvagn är ej tillåten på golfbanan

Överträdelse av en ordningsföreskrift kan ge tillsägelse eller disciplinär åtgärd.

Tillfälliga ordningsföreskrifter finns anslagna på anslagstavlorna och vid 1:a tee.

8. EGA Exakt tävlingshandicap

Från och med 2013 skiljer man på EGA Exakt Tävlingshandicap och EGA Exakt Handicap. Denna förändring är den sista av de ändringar som har gjorts gällande handicapreglerna. Tidigare har bland annat föranmäld sällskapsrond och CBA införts.

Alla golfspelare som har fyra HCP-registrerade ronder under 2017 har automatiskt tilldelats EGA Exakt Tävlingshandicap 2018. Med fyra registrerade ronder menas antingen tävlingsronder eller föranmälda sällskapsronder som är registrerade med ett resultat i GIT eller Min Golf under 2017. Den som inte har tilldelats EGA Exakt Tävlingshandicap, får detta automatiskt så snart tre HCP-ronder har registrerats under 2018. Den som under året får officiellt handicap får automatiskt EGA Exakt Tävlingshandicap för innevarande år och nästa år.

Spelare i HCP-grupp 1 som har EGA Exakt Handicap har möjlighet att spela till sig EGA Exakt Tävlingshandicap genom att registrera tre FS-ronder. Ronderna måste registreras i GIT av personal på golfklubb.

Motala GK tillämpar EGA Exakt Tävlingshandicap på alla tävlingar. I par- och lagtävlingar gäller att alla spelare i laget/paret måste ha EGA Exakt Tävlingshandicap.

PDF för nedladdning >>