Vill du köpa eller sälja en spelrätt eller ett värdebevis?

Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret. Mottagare av formuläret är webbgruppen. Efter godkännande läggs du in som köpare / säljare på denna sida så snart vi hinner.

Sidan fungerar som en annonsplats, så säljare och köpare tar själva kontakt med varandra för att genomföra affären.

Du ansvarar själv för att meddela när dina uppgifter ska tas bort från sidan. Det gör du enklast genom att skicka ett mejl till kansli@motalagk.se >>

  Bestämmelser för innehavare av spelrättsbevis i Motala GK

  Beslutet togs vid höstmötet för Motala GK den 24 november 2014

  Spelrättsbevis i Motala GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av fysisk person som önskar och beviljas aktivt medlemskap i klubben eller juridisk person med namngiven person som ska nyttja spelrättsbeviset.

  Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade avgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 31 december året innan anmäler att han/hon önskar passivt medlemskap för kommande år och upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning. Vid underlåtelse att meddela ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:

  • driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller

  • skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på avgifter eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i allmän domstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

  Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår – varken kortare eller längre tid – själv upplåta spelrättsbeviset till fysisk person efter anmälan till klubben på därför avsedd blankett. Den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade avgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala avgift för passivt medlemskap till klubben.

  Den till vilken upplåtelse sker

  • skall uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling– ”Upplåtelse av spelrättsbevis” – som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser

  • får inte vidareupplåta sin rätt

  Överlåtelse av spelrättsbevis ska ske på därför avsedd blankett – ”Överlåtelse av spelrättsbevis”. Om spelrättsbevis överlåts och det på överlåtelsedagen finns skuld avseende årsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

  Det värdebevis som erhölls i samband med konverteringen 2014 kan överlåtas (säljas). Värdebevis har en tidsbunden giltighet t.o.m. 2024 och måste senast detta år överlåtas och bytas mot ett spelrättsbevis, som kräver medlemskap i klubben. Vid överlåtelse av värdebevis och ansökan om medlemskap ska anmälan ske på blankett ”Överlåtelse av värdebevis vid ansökan om medlemskap” varvid förvärvaren efter godkänt medlemskap erhåller ett namngivet spelrättsbevis. Fr.o.m. 2025 äger värdebevis ej längre någon giltighet och kan ej bytas mot spelrättsbevis.

  Spelrättsbevis får återlämnas till klubben utan krav på ersättning. Återlämning senast 31 december respektive år medför befrielse av årsavgift för nästkommande år.

   

  Frågor och svar - spelrätter (FAQ)

  Vad är en spelrätt?

  I vardagslag pratar man gärna om att du köper en spelrätt. Detta kan skapa lite förvirring eftersom det är många som har spelrätt på en golfbana förutom de som innehar ett spelrättsbevis. Det kan vara greenfeemedlemmar, juniorer eller andra som av klubben godkänts som medlemmar och får spela. Det kan också vara greenfeegäster och företag som har spelrätt för ett visst tillfälle.

  Ett spelrättsbevis är ett kvitto eller bevis på att du har rätt att nyttja golfbanan mot att du årligen betalar av årsmötet beslutade avgifter.

  Ett värdebevis är en värdehandling som kan bytas in mot ett spelrättsbevis senast 2024-12-31 vid överlåtelse, därefter är värdebeviset förverkat.

  Spelrättsavgift är den del av årsavgiften du betalar för att få spelrätt på banan.

  Medlemsavgift är den del av årsavgiften du betalar för medlemskap i golfklubben.

  När behöver jag en spelrätt?

  Du behöver en spelrätt om du vill vara fullvärdig medlem eller vardagsmedlem i Motala GK. Du kan bli fullvärdig medlem genom att lösa årsmedlemskap, men då till en högre medlemsavgift än om du har en spelrätt.


  Hur gör jag om jag vill köpa en spelrätt?

  Försäljningar av spelrätter och värdebevis är en fråga mellan köpare och säljare. Motala GK har en sida på webbplatsen där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja värdebevis och spelrätter. Det finns också blanketter för överlåtelse att ladda ned.


  Vilka avgifter behöver jag betala när jag har en spelrätt?

  För att ditt spelrättsbevis ska vara giltigt måste du varje år betala av årsmötet beslutad årsavgift, bestående av medlemsavgift och spelrättsavgift. Om du något år vill vara passiv medlem så medges det om du meddelat klubben i rätt tid.


  Jag fick ett värdebevis på en spelrätt i samband med konverteringen, hur länge gäller det?

  Värdebevisen kan du överlåta senast 2024-12-31. Den som förvärvar värdebeviset får ett spelrättsbevis och ansöker om inträde i golfklubben. Du som överlåter värdebeviset till en ny, fullvärdig medlem under tiden 2014–2016 får 1 000 kronor rabatt på nästkommande årsavgift.


  Kan jag ha en spelrätt utan att vara medlem i klubben?

  Nej, vill du gå ur klubben helt måste du först göra dig av med din spelrätt. Däremot kan du vara passiv medlem och behålla din spelrätt. Då betalar du bara avgift för passivt medlemskap.

  Jag har ett värdebevis som jag vill sälja, hur gör jag då? 

  Motala GK har en sida på webbplatsen där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja värdebevis och spelrätter. Själva överlåtelsen är en affär mellan dig och den som övertar värdebeviset. Ni fyller tillsammans i blanketten ”Överlåtelse av värdebevis på Motala GK” som finns att ladda ner på webbplatsen. Värdebevis och blankett skickas eller lämnas in till kansliet. Vem som gör detta bestämmer ni själva.

  Den som övertar värdebeviset fyller också i en ansökan om att få värdebeviset utbytt mot en spelrätt och ansöker om medlemskap i klubben. Den nya medlemmen registreras, får faktura och vid försäljning av värdebevis utfärdas en spelrätt till den nya medlemmen. 
  Den ekonomiska ersättningen sköter ni själva.

  Jag tänker sälja min spelrätt, hur gör jag då?

  Motala GK har en sida på webbplatsen där det går att annonsera om man vill köpa eller sälja värdebevis och spelrätter. Själva överlåtelsen är en affär mellan dig och den som övertar spelrätten. När du har hittat en köpare till din spelrätt fyller du tillsammans med den nya medlemmen i en överlåtelseblankett, ”Överlåtelse av spelrättsbevis på Motala GK”.  Spelrätt och blankett skickas eller lämnas in till kansliet. Vem som gör detta bestämmer ni själva. Den nya medlemmen registreras och får faktura. Spelrätten överlåtes från dig som säljare och ditt medlemskap avslutas.  
  Den ekonomiska ersättningen sköter ni själva.

  Vad gäller skattemässigt om jag säljer en spelrätt med vinst eller förlust?

  Skattemässigt är inte ett spelrättsbevis att betrakta som ett värdepapper. Det räknas som en personlig tillgång och inkomstskattelagens 52:a kap. är tillämplig. Om du säljer ett spelrättsbevis och den sammanlagda vinsten av spelrättsbeviset och andra personliga tillgångar du säljer detta år överstiger 50 000 kr ska du betala skatt för vinsten. Om du säljer spelrättsbeviset med förlust får du synonymt heller inte göra avdrag för förlusten då det är en personlig tillgång.

  Hur gör jag om jag har en spelrätt och vill gå ur klubben?

  Om du vill gå ur klubben måste din spelrätt säljas eller lämnas tillbaka till Motala GK innan utträde kan ske. Utträde ska enligt stadgarna meddelas senast 31 oktober.